hinduBrahmins

రు                 కాణ్వులు                 కాశ్యప
​​​---------------------------------------------------------------------

తెలుగు బ్రాహ్మణుల ఇంటిపేర్లు (క-ఖ)

కక్కనూరు(ర్‌)                          కాణ్వేయులు                       కాశ్యప
కక్కర                                    కాణ్వేయులు                        కాశ్యప
కటమూరి                               వెలనాటి వైదికులు                 కాశ్యప
కట్టకుదుటి                              గోల్కొండ వ్యాపారులు             కాణ్వ
కట్టమంచి                               నియోగులు                         ఆత్రేయ
కట్టమూడి                              నియోగులు                         ఆత్రేయ
కట్టమూరి                              ఆరువేల నియోగులు              కాశ్యప
కట్టమూరి                              నందవరీక నియోగులు            కాశ్యప
కట్టమూరి                              వైదికులు                            కాశ్యప
కట్టా                                    తెలగాణ్యులు                        కాశ్యప
కట్టెకోల
కఠారి                                   కాణ్వులు                            కాణ్వ
కఠారి                                   గోల్కొండ వ్యాపారులు             కాణ్వ
కడకుదురు(టి)                      కాణ్వులు                            కాణ్వ
కడకుదురు(టి)                      గోల్కొండ వ్యాపారులు             కాణ్వ
కడల                                  ఆరువేల నియోగులు               కాశ్యప
కడలి
కడిమెళ్ల
కడిమ(మె)ళ్ల                        కాణ్వేయులు                        కాశ్యప
కడియాల
కదా(రు)                             కాణ్వులు                            కాణ్వ
కదామరు                            కాణ్వేయులు                        కాణ్వ
కనకగిరి
కనకాబత్తుల
కనకాల
కనకావఝల                       ద్రావిడులు                           ఆత్రేయ
కనపర్తి                              ఆరువేల నియోగులు               కాశ్యప
కనపర్తి                              వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
కనపర్తి - కనుపర్తి                తెలగాణ్యులు                         కాశ్యప
కనపర్రు
కనమర్ల
కనిగిరి                              ఆరువేల నియోగులు               కాశ్యప
కన్నేపల్లి
కపిల                               ఆరువేల నియోగులు                కాశ్యప
కపిలవాయి                        కాసలనాట్లు                          కాశ్యప
కప్పగంతు                         కాణ్వేయులు                         కాశ్యప
కప్పగంతు                         వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
కప్పగంతుల                       కాణ్వులు                             కాశ్యప
కప్పగంతుల                       కాణ్వేయులు                         కాశ్యప
కప్పగంతుల                       వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
కప్పగంతుల
కయికాల                          తెలగాణ్యులు                         కాశ్యప
కయికాల                          వైదికులు                             కాశ్యప
కయితేపల్లి                        వెలనాటి నియోగులు               కాశ్యప
కరణం
కరవాడి
కర్నూతలు                       కాణ్వేయులు                        కాశ్యప
కరెడ్ల                              కాసలనాటి వైదికులు               కాశ్యప
కరెడ్ల                              నియోగులు                          కాశ్యప
కర్ల 
కర్లపాలె(ము)(ం)పు       కాణ్వేయులు                        కాశ్యప
కర్లపూడి                         కాణ్వేయులు                         కాశ్యప
కర్లమడక                        వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
కర్లముడక                       వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
కర్రా (కఱ్ఱా)                      పేరూరి ద్రావిడులు                  ఆత్రేయ
కర్రి
కర్రెడ్ల
కఱ్ఱా                              పేరూరి ద్రావిడులు                  కాశ్యప
కఱ్ఱి                               పేరూరి ద్రావిడులు                  కాశ్యప
కఱ్ఱి                               వెలనాటి వైదికులు                 కాశ్యప
కలగా
కలగూర
కలవచర్ల(కలువచర్ల)          ఆరువేల నియోగులు              కాశ్యప
కలువ(ల)పల్లి                  వెలనాటి వైదికులు                 కాశ్యప
కల్వకుర్తి
కల్వచర్ల                         ఆరువేల నియోగులు               కాశ్యప
కళ్లి                               ఆరామ ద్రావిడులు                  కాశ్యప
కళ్లి                               నియోగులు                          కాశ్యప
కళ్లే                               ములికినాట్లు                         కాశ్యప
కళ్లే                               వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
కళ్లేపల్లి                           ఆరువేల నియోగులు               కాశ్యప
కళ్లేపల్లి                           వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
కవి
కవికొండల                      కాణ్వేయులు                         కాశ్యప
కవికొండల                      వెలనాటి నియోగులు               కాశ్యప
కవిపురపు
కవిరా                            వెలనాటి వైదికులు                 కాశ్యప
కవుతా                          మాధ్వులు                         ఆత్రేయ
కవుతా                          వెలనాటి వైదికులు                కాశ్యప
కవుతాలం                      మాధ్వులు                         ఆత్రేయ
కవులు

కవులూరి
కళ్లెం (కళ్లెము)                తెలగాణ్యులు                       ఆత్రేయ
కళ్లే
కస్తల                            ఆరువేల నియోగులు             ఆత్రేయ
కస్తల(లి)                       వెలనాటి నియోగులు             ఆత్రేయ
కస్తూరి
కంకిపాటి
కంకిపూడి
కంచనేపల్లి - కాంచనపల్లి
కంచర్ల                           కాణ్వులు                          ఆత్రేయ
కంచంపాటి                     పేరూరి ద్రావిడులు                 కాశ్యప
కంచంపా(టి)డు               పేరూరి ద్రావిడులు                 కాశ్యప    
కంచముపాడు                 వెలనాటి నియోగులు             కాశ్యప        
కంచాల
కంచి                            కాణ్వేయులు                       కాశ్యప
కంచికచర్ల                      కాణ్వులు                           ఆత్రేయ
కంచినాచర్ల                     కాణ్వులు                           ఆత్రేయ
కంచినాదము                  కాణ్వులు                           ఆత్రేయ
కంచిభొట్ల
కంచీ                           ఆరామ ద్రావిడులు                 కాశ్యప
కంచుఘంటాల
కంచుపట్ల                     ఆరువేల నియోగులు               ఆత్రేయ
కంచెర్ల                         కాణ్వేయులు                        కాశ్యప
కంజర్ల                         కాణ్వేయులు                        ఆత్రేయ
కంజెర్ల                         కాణ్వులు                             ఆత్రేయ
కంతేటి
కందాళ - కందాళై
కంది                          మాధ్వులు                            కపిల
కందికట్టు                     కాణ్వేయులు                          కాశ్యప
కందికుప్ప                   కోసలేయులు                          కాశ్యప
కండేరాయని                కాణ్వులు                               ఆత్రేయ
కండేరాయని                కాణ్వేయులు                           ఆత్రేయ
కందిబండ
కందుకూరి
కందుల
కందూరి
కంభంపాటి(కంభముపాటి)   వెలనాటి వైదికులు                 కాశ్యప
కంభంమెట్టు                 ఆరువేల నియోగులు                 కాశ్యప
కాకర
కాకరపర్తి                     ఆరామ ద్రావిడులు                    కాశ్యప
కాకరపర్రు                    ఆరామ ద్రావిడులు                    కాశ్యప
కాకరాల                      కాసలనాటి వైదికులు                 ఆత్రేయ
కాకర్లపూడి
కాకర్లమూడి                 కాణ్వులు                              కాశ్యప
కాకర్లమూడి                 కాణ్వేయులు                          కాశ్యప
కాకాని                        కాణ్వేయులు                          కాశ్యప
కాకుమాను
కాకులపాడు                 ఆరువేల నియోగులు                 కాశ్యప
కాకుళవరపు                వెలనాటి పూజార్లు            
కాగొల్లు
కాజ                          ప్రథమశాఖ నియోగులు              కాశ్యప
కాజ                          వెలనాటి నియోగులు                 కాశ్యప
కాజ                          వెలనాటి వైదికులు                    కాశ్యప
కాటూరి
కాట్రపాడు                   వెలనాటి నియోగులు                 కాశ్యప
కాట్రపాగడు                 వెలనాటి వైదికులు                    కాశ్యప
కాట్రానికోన
కాట్రేపల్లి                      తెలగాణ్యులు                          కాశ్యప
కాణాదం                     నందవరీక నియోగులు              ఆత్రేయ 
కాట్రపాడు                    వెలనాటి నియోగులు                కాశ్యప
కాట్రపాడు                    వెలనాటి వైదికులు                   కాశ్యప
కాట్రేపల్లి                      తెలగాణ్యులు                          కాశ్యప
కాదంబరి

కానాల
కానుకొలను
కానుకొల్లు
కానూరి                       వెలనాటి నియోగులు                కాశ్యప
కానూరి                       వెలనాట్లు                              కాశ్యప
కాపవరపు
కాపుగంటి
కామకాజుల                  కాణ్వులు                             కాశ్యప
కామకాజుల                  వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
కామకొలను
కామపంతుల                ఆరామ ద్రావిడులు                  ఆత్రేయ
కామపంతుల                వెలనాటి వైదికులు                  ఆత్రేయ
కామభట్ల                      వేగినాటి వైదికులు                  కాశ్యప
కామభొట్ల                     వేగినాట్లు                             కాశ్యప 

కామర్లమూడి                కాణ్వేయులు                         కాశ్యప
కామరాజు                    కాణ్వులు                             కాశ్యప
కామరాజుగడ్డ
కామవరపు
కారంచేటి
కారినపాటి
కారుమంచి                    ఆరువేల నియోగులు             కాశ్యప
కారుచోల                      కాణ్వులు                           కాశ్యప
కారెమ(ం)పూడి            ఆరువేల నియోగులు             కాశ్యప
కాలిగోట్ల
కాలుగోట్ల
కాలువలపల్లి
కాళ                           తెలగాణ్యులు                        కాశ్యప
కాళ్లకూరి                     ఆరువేల నియోగులు              ఆత్రేయ
కాళీపట్నం
కాళూరి                       గోల్కొండ వ్యాపారులు             ఆత్రేయ
కాళ్లూరి
కాళ్లొరి                        గోల్కొండ వ్యాపారులు              ఆత్రేయ
కావలి                        ఆరువేల నియోగులు               ఆత్రేయ
కావలివరపు                 ఆరువేల నియోగులు              ఆత్రేయ
కావలివరపు                 మాధ్వులు                          ఆత్రేయ
కావుల
కావులేటి
కావులూరి
కావూరు
కాశవరాజు
కాశాభట్ల                     వెలనాటి నియోగులు            కాశ్యప
కాశిభట్ల                      కాణ్వులు                          ఆత్రేయ
కాశిభట్ల                      కాణ్వేయులు                      ఆత్రేయ
కాశిభట్ల                      కాణ్వేయులు                      కాశ్యప
కాశీ
కాశీభట్ల                      కాణ్వేయులు                      ఆత్రేయ
కాశీభట్ల                      కాణ్వేయులు                      కాశ్యప
కాశీభొట్ల                     కాణ్వులు                           ఆత్రేయ
కాశీభొట్ల                     కాణ్వేయులు                       ఆత్రేయ
కాశీనాధుని                 ఆరాధ్యులు                         ఆత్రేయ
కాశీనాధుని                 ఆరామ ద్రావిడులు                ఆత్రేయ
కాశీనాధుని                 ద్రావిడ నియోగులు               ఆత్రేయ
కాశీనాధుని                 లింగధారి నియోగులు             ఆత్రేయ
కాసరబాజ(జా)            ఆరువేల నియోగులు             కాణ్వ
కాసరబాద(దా)            ఆరువేల నియోగులు             కాణ్వ
కాసుకుర్తి
కాస్థల
కాసిరాజు - కాశిరాజు
కా(ం)మచట్ల                 వేగినాటి వైదికులు            కాశ్యప
కీర్తిరాజు                         ఆరువేల నియోగులు         కాశ్యప
కుక్కర                          కాణ్వేయులు                  కాశ్యప
కుచ్చిళ్లపాడు
కుదావి                         ఆరువేల నియోగులు          కాశ్యప
కుప్పా                          కాణ్వులు                       కాశ్యప

​కుప్పాక
కుప్పిలి
కుప్పిళ్ల
కుమ్మమూరు
కురుగంటి
కుంచనపల్లి
కుంచలం(కుంచలము)          కాణ్వేయులు                     ఆత్రేయ
కుంటమద్ది
కుంటముక్కల
కుండనమల్లి                       కాణ్వేయులు                    ఆత్రేయ
కుండము                          కాణ్వులు                         ఆత్రేయ
కుండం (కుండము)              కాణ్వులు                        ఆత్రేయ
కుండాముల                       నందవరీక నియోగులు        కనిష్ఠ
కుందా                              వెలనాటి వైదికులు             ఆత్రేయ
కుందుర్తి                            ఆరువేల నియోగులు          కాశ్యప
కుందుర్తి                           వెలనాటి నియోగులు           కాశ్యప
కుందేటి                            ఆరువేల నియోగులు           కాశ్యప
కుందేరు
కురికాల                           కాణ్వేయులు                     ఆత్రేయ
కూచి                              వేగినాటి వైదికులు                కాశ్యప
కూచిపూడి                       నందవరీక నియోగులు           కాశ్యప
కూచిభట్ల
కూచిభొట్ల
కూచిమంచి
కూనరాజు                       గోల్కొండ వ్యాపారులు            కాశ్యప
కూనపరాజు                     గోల్కొండ వ్యాపారులు            కాశ్యప
కూరపాటి
కూరెళ్ల                          తెలగాణ్యులు                       కాశ్యప
కేతరాజు                        కాణ్వేయులు                       కాశ్యప
కేతా                             తెలగాణ్యులు                       కాశ్యప
కేతా                             నియోగులు                        ఆత్రేయ
కేతా                             మాధ్వులు                         ఆత్రేయ 
కేతా                             వెలనాటి వైదికులు                కాశ్యప
కేతాలం                         మాధ్వులు                         ఆత్రేయ
కేతిన                            ఆరువేల నియోగులు             కాశ్యప
కేతిన                            కాణ్వేయులు                       కాశ్యప
కేతిన                           వెలనాటి నియోగులు             కాశ్యప
కేశనపల్లి - కేసినపల్లి
కేశరాజు
కేశవరాజు
కేశాప్రగడ
కేశిరాజు - కేసిరాజు
కైకాల
కొచ్చెర్లకోట
కొటారు
కొటికి                         ఆరువేల నియోగులు                  ఆత్రేయ
కొటికలపూడి
కొఠారు
కొడగంటి
కొడమంచి                   వెలనాటి వైదికులు                     ఆత్రేయ
కొడమంచిలి                 వెలనాటి వైదికులు                     ఆత్రేయ
కొడవటిగంటి
కొడికలపూడి                వెలనాటి వైదికులు                     ఆత్రేయ
కొడికి                         స్మార్తులు                                ఆత్రేయ
కొడికిచర్ల                     ఆరువేల నియోగులు                  ఆత్రేయ
కొడిచర్ల                       ఆరువేల నియోగులు                  ఆత్రేయ                
కొడుకుల
కొడుగంటి                    వెలనాటి వైదికులు                     ఆత్రేయ
కొణతాలపల్లి                 ఆరువేల నియోగులు                  ఆత్రేయ
కొణిదెన
కొత్తపల్లి                     ప్రథమశాఖ నియోగులు               కాణ్వ
కొత్తిమీరి                    కరణకమ్మలు                           ఆత్రేయ
కొప్పరపు
కొప్పరాజు                  వెలనాటి నియోగులు                  ఆత్రేయ
కొప్పరాజు(ల)             ఆరువేల నియోగులు                  ఆత్రేయ
కొప్పరాజు(ల)             వెలనాటి నియోగులు                 ఆత్రేయ
కొప్రాజు                     వెలనాటి నియోగులు                  ఆత్రేయ
కొమరవోలు
కొమరగిరి
కొమరా
కొమర్రాజు
కొమ్మరాజు                   కాణ్వులు                            ఆత్రేయ
కొమ్మరాజు                   కాణ్వేయులు                        ఆత్రేయ
కొమ్మరాజు                   కాణ్వులు                            ఆత్రేయ
కొమ్మలపూటి                కాణ్వులు                           ఆత్రేయ
కొమ్మలపూటి                కాణ్వేయులు                       ఆత్రేయ
కొమ్మన
కొమ్మనమంచి
కొమ్మనాపల్లి
కొమ్మూరి                    వేగినాటి నియోగులు             ఆత్రేయ
కొమ్మూరి                    వేగినాటి వైదికులు                ఆత్రేయ
కొర్రపాటి
కొర్లిమర
కొలను                       వేగినాటి వైదికులు               ఆత్రేయ
కొలిపాక
కొల్లా
కొల్లి
కొల్లినాయిల                వెలనాటి నియోగులు              ఆత్రేయ
కొల్లివాయిల                వెలనాటి నియోగులు              ఆత్రేయ
కొల్లూరి                      గోల్కొండ వ్యాపారులు             ఆత్రేయ
కొల్లూరు
కొవ్వూరి
కొవ్వూరు
కొంజర్ల                       స్మార్త వైదికులు                    ఆత్రేయ
కొండముది
కొండపల్లి
కొండల
కొండంటి                     వెలనాటి వైదికులు                 ఆత్రేయ
కొండటి                      ఆరువేల నియోగులు              ఆత్రేయ
కొండా
కొండూరి                   వెలనాటి వైదికులు                  ఆత్రేయ
కొండూరు                  వెలనాటి వైదికులు                  ఆత్రేయ
కొండేపూడి
కొండేటి                     వెలనాటి నియోగులు                ఆత్రేయ
క్రొత్తపల్లి                    ప్రథమశాఖ నియోగులు             కాణ్వ
క్రొవ్విడి
కోకా
కోట
కోటపల్లి                    మాధ్వులు                           ఆత్రేయ
కోటమర్తి
కోటంరాజు
కోటిచింతల
కోటిపల్లి                    మాధ్వులు                          ఆత్రేయ
కోడ్ల                        వెలనాటి వైదికులు                 ఆత్రేయ
కోడి
కోడూరి
కోడూరు
కోన
కోనూరి                     మాధ్వులు                        ఆత్రేయ
కోనూరు
కోయంబత్తూరు            మాధ్వులు                       ఆత్రేయ
కోరిమిల్లి
కోరుపోలు
కోలగంటి
కోవెలమూడి               మాధ్వులు                    ఆత్రేయ
కోవూరు
క్రోసూరి


ఖమ్మంమెట్టు
ఖండాలదిన్నె